خدمات مديريت طرح احداث و ارتقاي تصفيه خانه فاضلاب پركند آباد

در حال انجام

مشخصات فنی طرح

ظرفيت: 200،000 مترمكعب در شبانه روز

جمعيت تحت پوشش: 1،000،000نفر

فرآيند: لجن فعال با هوادهی ممتد 

جزئیات پروژه

موضوع پروژه تاسیسات فاضلاب
خدمات ارائه شده مدیریت طرح
نحوه اجرای پروژه ---
نام كارفرما شركت آب و فاضلاب مشهد
تاریخ شروع : 1393
تاریخ پایان: ---
محل انجام پروژه : خراسان رضوی

محل اجرا


مشهد، پرکندآباد
طول و عرض جغرافیایی: (36.4030423, 59.5553439)