مطالعات ارتقاء ظرفيت تصفيه خانه فاضلاب شهر بابل

تکمیل شده

جزئیات پروژه

موضوع پروژه تاسیسات فاضلاب
خدمات ارائه شده طراحی پایه
نحوه اجرای پروژه -
نام كارفرما شركت آب و فاضلاب استان مازندران
تاریخ شروع : 1394
تاریخ پایان: 1396
محل انجام پروژه : مازندران

محل اجرا


بابل
طول و عرض جغرافیایی: (32.6319335, 44.5629362)