طراحی تفصیلی و مطالعات لرزه ای شبکه توزیع آب تحت پوشش 46 مخزن بالاتر از تراز ارتفاعی 1326 شهر تهران

در دست مطالعه

مشخصات فنی طرح

مساحت تحت پوشش : 20000 هکتار

طول شبكه توزيع آب : 4000 کیلومتر

جمعيت تحت پوشش : 4000000 نفر

اختلاف ارتفاع محدوده: حدود 600 متر

جزئیات پروژه

موضوع پروژه ---
خدمات ارائه شده ---
نحوه اجرای پروژه ---
نام كارفرما ---
تاریخ شروع : ---
تاریخ پایان: ---
محل انجام پروژه : ---

محل اجرا

تهران
شمال تهران
طول و عرض جغرافیایی: (35.9759962, 51.2728339)