تصفیه خانه فاضلاب التیمور مشهد

تکمیل شده

مشخصات فنی طرح

جمعيت تحت پوشش: 472.000 نفر

ظرفيت تصفیه خانه: 75000 مترمكعب در شبانه روز

فرآيند تصفيه: لجن فعال با حذف نيتروژن با هاضم بيهوازي(MLE) 

تحت فاینانس بانک IDB

 

جزئیات پروژه

موضوع پروژه تاسیسات فاضلاب
خدمات ارائه شده مطالعات توجیهی, طراحی پایه, خدمات ارجاع کار, نظارت عالیه و کارگاهی
نحوه اجرای پروژه طرح و ساخت (EPC), بانك توسعه ای
نام كارفرما شرکت آب و فاضلاب مشهد
تاریخ شروع : 1393
تاریخ پایان: 1397
محل انجام پروژه : خراسان رضوی

محل اجرا

خراسان رضوی
مشهد، اولنگ
طول و عرض جغرافیایی: (36.2578144, 59.8149483)