اعضای هيئت مدیره

فریدون قبادی

رئیس هیات مدیره 

کارشناس مهندسی مکانیک

کارشناس ارشد مهندسی آب و فاضلاب

 

1
فرزاد آریادوست

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

کارشناس مهندسی عمران

 

2
محمد حسین نیکبخت

 عضو هیات مدیره 

کارشناس مهندسي بهداشت محیط

کارشناس ارشد  مهندسي عمران - محیط زیست

 

3