اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد

 

  
  رئيس هيئت مديره
فریدون قبادی
لیسانس مهندسی مکانیک - دانشگاه شریف (1351)
فوق لیسانس مهندسی آب و فاضلاب - دانشگاه IHE DELF هلند (1371)  
  عضو هیئت مدیره
محمد حسین نیک بخت
لیسانس مهندسی بهداشت محیط - دانشگاه تهران (1364)
فوق لیسانس مهندسی عمران محیط زیست- دانشگاه تهران (1387) 
    نایب رئيس هيئت مديره
فرزاد آریادوست
لیسانس مهندس عمران – عمران - دانشگاه تبریز (1366)
    مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
محسن سرومیلی
لیسانس مهندسی عمران – آب و فاضلاب – دانشگاه صنعت آب و برق (1381)
فوق لیسانس مهندس عمران – محیط زیست - دانشگاه تهران (1384)
    مدير امور طرح های آبرسانی و عضو هيات مديره
مرتضی ایزی
ليسانس مهندسی کشاورزی آب - دانشگاه اروميه ) 1383 )
فوق لیسانس مهندسی عمران - آب – دانشگاه صنعتی اصفهان (1385)
    رييس حسابداري و عضو هيات مديره
رضا خبیر
فوق لیسانس حسابداری– دانشگاه آزاد اسلامی (1394)
    مدير امور طرح های تصفيه خانه فاضلاب
سعیده غفوری
لیسانس مهندسی عمران - آب – دانشگاه خواجه نصیرطوسی (1373)
    مدير امور طرح های فاضلاب و محيط زیست
احسان محمدرضائی
ليسانس مهندسی عمران - آب – دانشگاه آزاد تهران جنوب  (1384) 
فوق ليسانس مهندس عمران – محيط زیست - دانشگاه آزاد تهران غرب  (1394)