شرکت مهندسی پارس آب تدبیر خدمات مهندسی آبیاری و زهکشی را در حوزه های ذیل فراهم می آورد:

            §        بررسي وضع موجود آبياري

§        بررسي زهكشي و اصلاح اراضي

§        طرح تاسيسات انحراف آب و آبگير

§        طرح شبكه آبياري و زهكشي

§        تهيه طرح تيپ شبكه آبياري و زهكشي مزارع و تسطيح اراضي