مشاوره و مطالعات امكانسنجي اقتصادي طرح ها:

·        محاسبه قيمت تمام شده هر واحد کالا يا خدمات

·        محاسبه و تحليل شاخص هاي اقتصادي از قبيل : ارزش حال خالص اقتصادي طرح (ENPV)، نرخ بازده داخلي اقتصادي طرح (EIRR)، برآورد بهره وري طرح، برآورد ارزش افزوده طرح (EVA)، تحليل نقطه سربه سر و ....

·        مشاوره‌های اقتصادی در خصوص گزينش بهترين روش‌ در اجرا و بهره‌برداری از پروژه‌ها

مشاوره، مطالعات امكانسنجي مالي و تأمين منابع مالي طرح ها:

·        بررسي و مشاوره در خصوص تعيين مناسب ترين روش هاي تأمين و تجهيز منابع مالي طرح (فاينانس خارجي، فاينانس جاري، فاينانس ماده 56، BOT، ...)

·        انجام محاسبات مالي، تعيين شاخص ها و تحليل هاي مالي طرح با نرم افزار ComfarIII و Excel

·        همكاري با كارفرما و انجام كامل فرآيند اخذ مجوزهاي لازم به منظور تأمين منابع مالي اجراي پروژه

·        انجام مذاكرات لازم به منظور شناسايي و جذب منابع مالي و سرمايه گذاران مناسب براي پروژه

·        اطمينان از پذيرش و تعهد كليه هزينه ها و ريسك هاي پروژه توسط اركان طرح

نظارت بر حسن مصرف منابع مالي طرح ها:

·        تهيه برنامه تامين مالي و بودجه بندي طرح و  اخذ مصوبات لازم در صورت نياز

·        كنترل تخصيص به موقع منابع مالي به پروژه

·        مديريت و نظارت بر حسن عملكرد مالي پروژه

·        بازديدهاي دوره اي از طرح و ارائه گزارش پيشرفت مالي و فيزيكي در تواتر مشخص به كارفرما و ارائه راهکارهاي لازم به كارفرما