شرکت مهندسی پارس آب تدبیر انجام خدمات مهندسي سازه شامل تحليل ، طراحي و تهيه نقشه هاي اجرائي (شامل نقشه هاي معماري ، قالب بندي و سازه اي) سازه ها به همراه طراحي لرزه اي (يا طراحي در برابر فشار و مكش باد) را در حوزه هاي زیر ارائه نمی نماید:

-       سازه های مربوط به تاسیسات آبرسانی :

·        تاسيسات و سازه هاي موجود در آبگیر سد ها

·        تونل ها ، كانال ها ، كالورت ها و ساير سازه هاي انتقال آب

·        واحدهای تصفیه خانه هاي آب شامل:

o        سازه هاي فرآيندي

o        ساختمانهاي فرآيندي

                   o        ساختمانهاي غير فرآيندي

·        مخازن آب زمینی و هوایی و تاسيسات داخل محوطه مخازن

·        ایستگاههاي پمپاژ

·        خطوط  لوله و اتصالات در خطوط انتقال و شبكه هاي آب

-        سازه های مربوط به تاسیسات فاضلاب :

·        خطوط لوله و اتصالات در شبكه هاي فاضلاب و خطوط انتقال

·        منهول ها

·        ایستگاههای پمپاژ

·        تونل ها ، كانال ها ، كالورت ها و ساير سازه هاي انتقال فاضلاب

·        مقسم ها

·        واحدهای تصفیه خانه هاي فاضلاب شامل :

o        سازه هاي فرآيندي

o        ساختمانهاي فرآيندي

                   o        ساختمانهاي غير فرآيندي

-        ساختمانها (اين بند شامل ساختمانهاي واقع بر خاكهاي سست همراه با گود برداري نيز مي شود)

       ·        ساختمانهای مسکونی

·        ساختمانهای تجاری

·        ساختمانهای اداری و عمومی

·         ساختمانهای صنعتی

·        ساختمانهای فرهنگی و ورزشی

-       طراحي راههای دسترسی درون سايت و بيرون آن

-       طراحي محوطه ها ، كانالهاي جمع آوري آبهاي سطحي و فضاي سبز

-       طراحی پل با دهانه هاي متوسط و كوچك و زير گذر ها بدون محدوديت دهانه

-       سازه هاي غير ساختماني مشابه ساختمانها

-       سازه هاي غير ساختماني غير مشابه ساختمانها متكي بر زمين و متكي بر سازه هاي ديگر