خدمات مقاوم سازي شامل ارزيابي باربري و ارائه راهكارهاي بهسازي لرزه اي كليه سازه هاي مندرج در ذيل در سطوح خطر زلزله مورد نظر براي بهبود عملكرد آنها تا رسيدن به سطح عملكرد مورد نظر مي باشد كه مجموعه اين عمليات در اين شركت انجام ميگردد. مراحل بهسازي لرزه اي شامل بررسي ويژگي هاي سازه( شامل مشخصات اجزاي سازه اي و غير سازه اي) و ميزان خطر زلزله ، انتخاب هدف بهسازي و سطوح عملكرد ، جمع آوري اطلاعات وضعيت موجود سازه ، انجام محاسبات و ارزيابي طرح بهسازي در صورت نياز سازه به بهسازي لرزه اي و سرانجام تهيه نقشه ها و دستور العمل هاي اجرائي همراه با برآورد هزينه روشهاي بهسازي مختلف مي باشد. براي سازه هائي كه بر روي خاكهائي با قابليت جابجائي دائم حين بروز زلزله بنا شده اند خدمات مقاوم سازي شامل تقويت و بهبود وضعيت خاك نيز مي شود.

 

-       سازه های مربوط به تاسیسات آبرسانی :

·        تاسيسات و سازه هاي موجود در آبگیر سد ها

·        تونل ها ، كانال ها ، كالورت ها و ساير سازه هاي انتقال آب

·        واحدهای تصفیه خانه هاي آب شامل :

o       سازه هاي فرآيندي

o       ساختمانهاي فرآيندي

o       ساختمانهاي غير فرآيندي

·        مخازن آب زمینی و هوایی و تاسيسات داخل محوطه مخازن

·        ایستگاههاي پمپاژ

·        خطوط  لوله و اتصالات در خطوط انتقال و شبكه هاي آب

-       سازه های مربوط به تاسیسات فاضلاب :

·        خطوط لوله و اتصالات در شبكه هاي فاضلاب و خطوط انتقال

·        منهول ها

·        ایستگاههای پمپاژ

·        تونل ها ، كانال ها ، كالورت ها و ساير سازه هاي انتقال فاضلاب

·        مقسم ها

·        واحدهای تصفیه خانه هاي فاضلاب شامل :

o        سازه هاي فرآيندي

o        ساختمانهاي فرآيندي

o        ساختمانهاي غير فرآيندي

-       ساختمانها (اين بند شامل كليه سازه هاي ساختماني مي شود)

·        ساختمانهای مسکونی

·        ساختمانهای تجاری

·        ساختمانهای اداری و عمومی

·         ساختمانهای صنعتی

·        ساختمانهای فرهنگی و ورزشی

-       سازه هاي غير ساختماني مشابه ساختمانها

-       سازه هاي غير ساختماني غير مشابه ساختمانها متكي بر زمين و متكي بر سازه هاي ديگر