حوزه خدمات در زمینه مهندسی رودخانه مشتمل بر انجام مطالعه و طراحی و نظارت بر اجرا می باشد. از جمله پروژه ها و خدمات قابل ارائه می توان به موارد ذيل اشاره نمود:

  • احياء و ساماندهی رودخانه ها
  • تثبیت مسیر رودخانه برای دسترسی و بهره‌برداری مناسب؛

•حفاظت دیواره و کناره رودخانه در برابر فرسایش؛
• کنترل سیل و حفاظت اراضی حاشیه رودخانه در برابر سیل؛
• تعیین حد بستر و حریم رودخانه پهنه‌بندی سیلاب؛
• پتانسیل‌یابی و بهره‌برداری از منابع شن و ماسه رودخانه‌ای؛
• بازطبیعی‌سازی رودخانه‌ها