طرح تصفيه خانه فاضلاب سپتاژ شهر مشهد به روش طرح و ساخت

در حال انجام

مشخصات فنی طرح

ظرفیت تصفیه خانه: 3000 مترمکعب در شبانه روز

فرآیند تصفیه: تصفیه بیولوژیکی با اکسیداسیون پیشرفته

جزئیات پروژه

موضوع پروژه تاسیسات فاضلاب
خدمات ارائه شده طراحی پایه, خدمات ارجاع کار, نظارت عالیه و کارگاهی
نحوه اجرای پروژه طرح و ساخت (EPC)
نام كارفرما شهرداری مشهد
تاریخ شروع : 1397
تاریخ پایان: -
محل انجام پروژه : خراسان رضوی

محل اجرا


مشهد