طرح فاضلاب شهر قائمشهر

در حال انجام

مشخصات فنی طرح

مساحت تحت پوشش:حدود 3000 هكتار 

جمعيت تحت پوشش:  حدود 348000 نفر  

طول شبکه جمع آوری و خطوط انتقال : 470 کیلومتر

ظرفیت تصفیه خانه: 59،000 مترمکعب در شبانه روز

فرآيند: A2O

جزئیات پروژه

موضوع پروژه تاسیسات فاضلاب, محیط زیست
خدمات ارائه شده مطالعات توجیهی, طراحی پایه, طراحی تفضیلی, خدمات ارجاع کار, نظارت عالیه و کارگاهی
نحوه اجرای پروژه ساخت (C), طرح و ساخت (EPC), بانك توسعه ای
نام كارفرما شركت آب و فاضلاب استان مازندران
تاریخ شروع : 1386
تاریخ پایان: -
محل انجام پروژه : مازندران

محل اجرا


مازندران، قائمشهر