طرح فاضلاب شهر پاكدشت

تکمیل شده

مشخصات فنی طرح

مساحت تحت پوشش پاكدشت: 3400 هكتار

جمعيت تحت پوشش پاكدشت: 522.000 نفر

طول شبکه جمع آوری و خطوط انتقال :  330كيلومتر 

ظرفیت تصفیه خانه: 90،000 مترمکعب در شبانه روز (دو مدول)

فرآيند تصفيه پاكدشت:A2O

جزئیات پروژه

موضوع پروژه تاسیسات فاضلاب, محیط زیست
خدمات ارائه شده مطالعات توجیهی, طراحی پایه, طراحی تفضیلی, خدمات ارجاع کار, نظارت عالیه و کارگاهی
نحوه اجرای پروژه ساخت (C)
نام كارفرما شركت آب و فاضلاب جنوبشرقي استان تهران
تاریخ شروع : 1391
تاریخ پایان: 1400
محل انجام پروژه : تهران

محل اجرا


پاکدشت