طرح فاضلاب شهر ورامين

تکمیل شده

مشخصات فنی طرح

مساحت تحت پوشش ورامين: 3100 هكتار

جمعيت تحت پوشش ورامين: 386.000 نفر

طول شبکه جمع آوری و خطوط انتقال :  350كيلومتر 

ظرفیت تصفیه خانه: 60،000 مترمکعب در شبانه روز (دو مدول)

فرآيند تصفيه :A2O

جزئیات پروژه

موضوع پروژه تاسیسات فاضلاب
خدمات ارائه شده مطالعات توجیهی, طراحی پایه, طراحی تفضیلی, خدمات ارجاع کار, نظارت عالیه و کارگاهی , خدمات جنبی
نحوه اجرای پروژه ساخت (C)
نام كارفرما شركت آب و فاضلاب جنوب شرقي استان تهران
تاریخ شروع : 1389
تاریخ پایان: 1400
محل انجام پروژه : تهران

محل اجرا


ورامین