طرح احداث تصفيه خانه فاضلاب كرج به روش طرح و ساخت

در حال اتمام

مشخصات فنی طرح

جمعيت تحت پوشش: حدود 560.000 نفر

ظرفیت تصفیه خانه: 108000مترمکعب در شبانه روز

فرآيند تصفيه: لجن فعال با حذف نيتروژن با هاضم بيهوازي(MLE)

جزئیات پروژه

موضوع پروژه تاسیسات فاضلاب, محیط زیست
خدمات ارائه شده مطالعات توجیهی, طراحی پایه, خدمات ارجاع کار, نظارت عالیه و کارگاهی
نحوه اجرای پروژه طرح و ساخت (EPC), بانك توسعه ای
نام كارفرما شركت آب و فاضلاب استان البرز
تاریخ شروع : 1389
تاریخ پایان: -
محل انجام پروژه : البرز

محل اجرا


کرج