طرح بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب خاورشهر و کهریزک

در حال اتمام

مشخصات فنی طرح

ظرفیت تصفيه خانه خاورشهر : 5000 متر مکعب در شبانه روز
فرآیند تصفیه: هوادهی گسترده
ظرفیت تصفيه خانه کهریزک : 5500 متر مکعب در شبانه روز
فرآیند تصفیه: هوادهی گسترده با حذف فسفر

جزئیات پروژه

موضوع پروژه تاسیسات فاضلاب, تصفیه خانه فاضلاب
خدمات ارائه شده بهره برداری
نحوه اجرای پروژه -
نام كارفرما شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران
تاریخ شروع : 1400
تاریخ پایان: -
محل انجام پروژه : تهران

محل اجرا

تهران
تهران، خاورشهر