شبکه جمع آوری فاضلاب ملارد

در حال انجام

مشخصات فنی طرح

مساحت تحت پوشش: 4250 هكتار

جمعيت تحت پوشش: 837.000 نفر

متراژ كل شبكه 452 كيلومتر

فاينانس جاري-2پكيج جمعاً بطول  25 كيلومتر

فاينانس ماده 56- احداث خطوط اصلي شبكه فاضلاب جمعاً بطول  30 كيلومتر

مساحت تحت پوشش نقشه برداری: حدود 260 هكتار با مقياس 1:1000

جزئیات پروژه

موضوع پروژه تاسیسات فاضلاب, تامین منابع مالی
خدمات ارائه شده مطالعات توجیهی, طراحی پایه, طراحی تفضیلی, خدمات ارجاع کار, نظارت عالیه و کارگاهی , خدمات جنبی
نحوه اجرای پروژه ساخت (C), فاینانس (BOT، ....)
نام كارفرما شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران
تاریخ شروع : 1384
تاریخ پایان: -
محل انجام پروژه : تهران

محل اجرا

البرز
ملارد