تصفیه خانه فاضلاب التیمور مشهد

تکمیل شده

مشخصات فنی طرح

جمعيت تحت پوشش : 472.000 نفر

ظرفيت تصفیه خانه : 75000 مترمكعب در شبانه روز

فرآيند تصفيه : لجن فعال با حذف نيتروژن با هاضم بيهوازي (MLE) 

تحت فاینانس بانک IDB

 

جزئیات پروژه

موضوع پروژه تاسیسات فاضلاب
خدمات ارائه شده مطالعات توجیهی, طراحی پایه, خدمات ارجاع کار, نظارت عالیه و کارگاهی
نحوه اجرای پروژه طرح و ساخت (EPC), بانك توسعه ای
نام كارفرما شرکت آب و فاضلاب مشهد
تاریخ شروع : 1393
تاریخ پایان: 1401
محل انجام پروژه : خراسان رضوی

محل اجرا

خراسان رضوی
مشهد، اولنگ