طرح شبکه جمع آوري فاضلاب شهر ساری

در حال انجام

مشخصات فنی طرح

شبکه تحت پوشش : 50 کیلومتر

مساحت تحت پوشش : 3300 هکتار

جمعیت تحت پوشش : 524000 نفر (افق طرح 1440)

جزئیات پروژه

موضوع پروژه تاسیسات فاضلاب
خدمات ارائه شده نظارت عالیه و کارگاهی
نحوه اجرای پروژه تدارک و ساخت (PC)
نام كارفرما شركت آب و فاضلاب استان مازندران
تاریخ شروع : 1401
تاریخ پایان: -
محل انجام پروژه : مازندران