شبکه توزیع آب تحت پوشش مخازن کمربندی جنوب تهران

در دست مطالعه

مشخصات فنی طرح

مساحت تحت پوشش : 15000 هکتار
شبكه تحت پوشش : 3500 کیلومتر
جمعيت تحت پوشش : 3000000 نفر
تهیه نقشه های تفصیلی با لحاظ ملاحظات لرزه ای

جزئیات پروژه

موضوع پروژه تاسیسات آب
خدمات ارائه شده طراحی تفضیلی
نحوه اجرای پروژه ---
نام كارفرما شركت آب و فاضلاب استان تهران
تاریخ شروع : 1401
تاریخ پایان: -
محل انجام پروژه : تهران

محل اجرا

تهران