طرح شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب شهرهای استان هرمزگان

در حال انجام

مشخصات فنی طرح

شبکه تحت پوشش : 865 کیلومتر

مساحت تحت پوشش : 7100 هکتار

جمعیت تحت پوشش: 1067000 نفر (افق طرح 1420)

جزئیات پروژه

موضوع پروژه تاسیسات فاضلاب
خدمات ارائه شده نظارت عالیه و کارگاهی
نحوه اجرای پروژه -
نام كارفرما شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان
تاریخ شروع : 1400
تاریخ پایان: -
محل انجام پروژه : هرمزگان