طرح احداث بخشی از پروژه های تامین آب مشهد به روش بیع متقابل

در حال انجام

مشخصات فنی طرح

احداث خط انتقال از منابع آبی هزار مسجد به تصفیه خانه آب موجود شهر مشهد، از جنس لوله هاي فولادي و GRP به قطرهاي 1000 تا 1600 میلیمتر و 8 واحد ایستگاه پمپاژ به ارتفاع رانش حدود 1400 متر
احداث خط انتقال آب مازاد رودخانه گلستان با لوله GRP به طول تقریبی 10 کیلومتر به قطر 900 میلیمتر همراه بند انحرافی و یک واحد ایستگاه پمپاژ
احداث خط انتقال آب از چاههاي غرب مشهد به تصفیه خانه موجود شهر مشهد به طول حدود 60 کیلومتر

جزئیات پروژه

موضوع پروژه تاسیسات آب
خدمات ارائه شده مدیریت طرح
نحوه اجرای پروژه تدارک و ساخت (PC)
نام كارفرما شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
تاریخ شروع : 1401
تاریخ پایان: -
محل انجام پروژه : خراسان رضوی

محل اجرا

خراسان رضوی