خدمات بهره برداری و نگهداری از مدول های 1 و 2 تصفیه خانه شهر کرمان

تکمیل شده

مشخصات فنی طرح

ظرفیت تصفيه خانه : 50،000 متر مکعب در شبانه روز

فرآیند تصفيه خانه : لجن فعال و از نوع اختلاط کامل

جزئیات پروژه

موضوع پروژه تاسیسات فاضلاب, تصفیه خانه فاضلاب
خدمات ارائه شده بهره برداری
نحوه اجرای پروژه ---
نام كارفرما شركت فولاد بوتيای ايرانيان
تاریخ شروع : 1400
تاریخ پایان: 1401
محل انجام پروژه : کرمان