بهره برداري و نگهداري از شبكه هاي جمع آوري فاضلاب در مناطق 1 الی 4 آبفا شهر تهران

تکمیل شده

مشخصات فنی طرح

شبكه تحت پوشش: حدود 450 كيلومتر

جزئیات پروژه

موضوع پروژه تاسیسات فاضلاب
خدمات ارائه شده بهره برداری
نحوه اجرای پروژه ساخت (C)
نام كارفرما شركت فاضلاب تهران
تاریخ شروع : 1393
تاریخ پایان: 1396
محل انجام پروژه : تهران

محل اجرا


تهران