طرح آبرسانی در محدوده آبفا منطقه 2 شهر تهران

در حال انجام

مشخصات فنی طرح

جمعیت تحت پوشش شهرهاو مراکز مسکونی : 1،000،000 نفر
اجرای لوله گذاری 4 کیلومتر خط لوله فولادی در اقطار 800 الی 1000 میلیمتر
اجرای لوله گذاری 2/2 کیلومتر خط لوله چدن داكتیل در اقطار 300و 400 میلیمتر
اجرای لوله گذاری 3/3 کیلومتر خط لوله چدن داكتیل در اقطار الی 700 میلیمتر
اجرای لوله گذاری 420 متر در اقطار 700 الی 1600 میلیمتر

جزئیات پروژه

موضوع پروژه تاسیسات آب
خدمات ارائه شده نظارت عالیه و کارگاهی
نحوه اجرای پروژه تدارک و ساخت (PC)
نام كارفرما شركت آب و فاضلاب منطقه 2 شهر تهران
تاریخ شروع : 1402
تاریخ پایان: -
محل انجام پروژه : تهران

محل اجرا

تهران