طراحی تفصیلی و مطالعات لرزه ای شبکه توزیع آب تحت پوشش 46 مخزن بالاتر از تراز ارتفاعی 1326 شهر تهران

در حال اتمام

مشخصات فنی طرح

مساحت تحت پوشش : 20000 هکتار

طول شبكه توزيع آب : 4000 کیلومتر

جمعيت تحت پوشش : 4000000 نفر

اختلاف ارتفاع محدوده : حدود 600 متر

جزئیات پروژه

موضوع پروژه تاسیسات آب, مقاوم سازی, سامانه اطلاعات جغرافیایی
خدمات ارائه شده طراحی تفضیلی, خدمات جنبی
نحوه اجرای پروژه -
نام كارفرما شرکت آب و فاضلاب استان تهران
تاریخ شروع : 1396/10/18
تاریخ پایان: -
محل انجام پروژه : تهران

محل اجرا

تهران
شمال تهران