طرح احداث آب شيرين كن هاي شهر بندر عباس به روش BOO

تکمیل شده

مشخصات فنی طرح

شرق بندرعباس-ظرفيت: 100.000 مترمكعب در شبانه روز

فرآيند: اسمز معكوس (RO)

غرب كشتي سازي-ظرفيت: 15.000 مترمكعب در شبانه روز

فرآيند: SWRO

جزئیات پروژه

موضوع پروژه تاسیسات آب
خدمات ارائه شده طراحی پایه, خدمات ارجاع کار, نظارت عالیه و کارگاهی
نحوه اجرای پروژه فاینانس (BOT، ....)
نام كارفرما شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان
تاریخ شروع : 1386
تاریخ پایان: 1388
محل انجام پروژه : هرمزگان

محل اجرا


بندرعباس