طرح احداث تصفيه خانه فاضلاب شهر ملارد به روش BOT

در حال انجام

مشخصات فنی طرح

جمعيت تحت پوشش: 706.000 نفر

ظرفیت: 35000 مترمکعب در شبانه روز

فرآيند تصفيه: SBR

جزئیات پروژه

موضوع پروژه تاسیسات فاضلاب
خدمات ارائه شده مدیریت طرح
نحوه اجرای پروژه فاینانس (BOT، ....)
نام كارفرما شرکت آب و فاضلاب غرب تهران
تاریخ شروع : 1395
تاریخ پایان: 1400
محل انجام پروژه : البرز

محل اجرا


ملارد