طرح احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر گلبهار به روش BOT

تکمیل شده

مشخصات فنی طرح

ظرفیت: 29600 مترمکعب در روز

جمعیت: 200000 نفر

فرآیند: ASBR

جزئیات پروژه

موضوع پروژه تاسیسات فاضلاب
خدمات ارائه شده طراحی پایه, خدمات ارجاع کار, نظارت عالیه و کارگاهی
نحوه اجرای پروژه فاینانس (BOT، ....)
نام كارفرما شركت آب و فاضلاب استان خراسان رضوي
تاریخ شروع : 1389
تاریخ پایان: 1399
محل انجام پروژه : خراسان رضوی

محل اجرا


گلبهار