طرح فاضلاب شهر ورامين
نام كارفرما: شركت آب و فاضلاب جنوب شرقي استان تهران
نحوه اجرای پروژه : ساخت (C)
طرح فاضلاب شهر پاكدشت
نام كارفرما: شركت آب و فاضلاب جنوبشرقي استان تهران
نحوه اجرای پروژه : ساخت (C)
مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح فاضلاب شرق تهران جهت اخذ وام از بانك توسعه اسلامي(IDB)
نام كارفرما: شركت فاضلاب تهران
نحوه اجرای پروژه : -, بانك توسعه ای
تصفیه خانه فاضلاب خین عرب مشهد
نام كارفرما: شرکت آب و فاضلاب مشهد
نحوه اجرای پروژه : طرح و ساخت (EPC), بانك توسعه ای
شبکه جمع آوری فاضلاب ملارد
نام كارفرما: شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران
نحوه اجرای پروژه : ساخت (C), فاینانس (BOT، ....)