شبکه جمع آوری فاضلاب ملارد
نام كارفرما: شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران
نحوه اجرای پروژه : ساخت (C), فاینانس (BOT، ....)