نظارت بر اجرای تاسیسات تصفیه تکمیلی و شیرین سازی پساب  شهر بندرعباس به روش EPC
نام كارفرما: شرکت تامین و توسعه زیرساخت خلیج فارس
نحوه اجرای پروژه : طرح و ساخت (EPC)
طرح احداث  بخشی از پروژه های تامین آب مشهد به روش بیع متقابل
نام كارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
نحوه اجرای پروژه : تدارک و ساخت (PC)
طرح آبرسانی در محدوده آبفا منطقه 2 شهر تهران
نام كارفرما: شركت آب و فاضلاب منطقه 2 شهر تهران
نحوه اجرای پروژه : تدارک و ساخت (PC)
طرح شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب شهرهای استان هرمزگان
نام كارفرما: شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان
نحوه اجرای پروژه : -