طرح آبرسانی در محدوده آبفا منطقه 2 شهر تهران
نام كارفرما: شركت آب و فاضلاب منطقه 2 شهر تهران
نحوه اجرای پروژه : تدارک و ساخت (PC)
شبکه توزیع آب تحت پوشش مخازن کمربندی جنوب تهران
نام كارفرما: شركت آب و فاضلاب استان تهران
طرح بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب خاورشهر و کهریزک
نام كارفرما: شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران
نحوه اجرای پروژه : -
تصفیه خانه فاضلاب شهریار
نام كارفرما: شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران
نحوه اجرای پروژه : طرح و ساخت (EPC), بانك توسعه ای
بهره برداری از آب شیرین کن شهر قرچک
نام كارفرما: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران
نحوه اجرای پروژه : -
طرح احداث تصفیه خانه فاضلاب غرب تهران
نام كارفرما: شرکت فاضلاب تهران
نحوه اجرای پروژه : طرح و ساخت (EPC), بانك توسعه ای