طرح احداث تصفیه خانه فاضلاب غرب تهران
نام كارفرما: شرکت فاضلاب تهران
نحوه اجرای پروژه : طرح و ساخت (EPC), بانك توسعه ای
 
تصفیه خانه فاضلاب شهریار
نام كارفرما: شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران
نحوه اجرای پروژه : طرح و ساخت (EPC), بانك توسعه ای
بهره برداری از آب شیرین کن شهر قرچک
نام كارفرما: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران
نحوه اجرای پروژه : -