شبکه توزیع آب تحت پوشش مخازن کمربندی جنوب تهران
نام كارفرما: شركت آب و فاضلاب استان تهران
طرح شبکه جمع آوري فاضلاب شهر ساری
نام كارفرما: شركت آب و فاضلاب استان مازندران
نحوه اجرای پروژه : تدارک و ساخت (PC)