طرح فاضلاب شهر آمل

در حال انجام

مشخصات فنی طرح

مساحت تحت پوشش: حدود 3100 هكتار

جمعيت تحت پوشش: 442.000 نفر

طول شبکه جمع آوری و خطوط انتقال : 510 کیلومتر

ظرفیت تصفیه خانه: 74،000 مترمکعب در شبانه روز

فرآيند تصفيه:A2O

جزئیات پروژه

موضوع پروژه تاسیسات فاضلاب, محیط زیست
خدمات ارائه شده مطالعات توجیهی, طراحی پایه, طراحی تفضیلی, خدمات ارجاع کار, نظارت عالیه و کارگاهی
نحوه اجرای پروژه ساخت (C), طرح و ساخت (EPC), بانك توسعه ای
نام كارفرما شركت آب و فاضلاب استان مازندران
تاریخ شروع : 1385
تاریخ پایان: -
محل انجام پروژه : مازندران

محل اجرا


آمل