نمونه هایی از پروژه های شرکت

بهره برداری از آب شیرین کن شهر قرچک
نام كارفرما: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران
نحوه اجرای پروژه : -
طرح احداث تصفیه خانه فاضلاب غرب تهران
نام كارفرما: شرکت فاضلاب تهران
نحوه اجرای پروژه : طرح و ساخت (EPC), بانك توسعه ای