نمونه هایی از پروژه های شرکت

طرح احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر گلبهار به روش BOT
نام كارفرما: شركت آب و فاضلاب استان خراسان رضوي
نحوه اجرای پروژه : فاینانس (BOT، ....)
طرح احداث تصفيه خانه فاضلاب شهر ملارد به روش BOT
نام كارفرما: شرکت آب و فاضلاب غرب تهران
نحوه اجرای پروژه : فاینانس (BOT، ....)
مطالعات ارتقاء ظرفيت تصفيه خانه فاضلاب شهر بابل
نام كارفرما: شركت آب و فاضلاب استان مازندران
نحوه اجرای پروژه : -
طرح فاضلاب شهر ورامين
نام كارفرما: شركت آب و فاضلاب جنوب شرقي استان تهران
نحوه اجرای پروژه : ساخت (C)
طرح فاضلاب شهر پاكدشت
نام كارفرما: شركت آب و فاضلاب جنوبشرقي استان تهران
نحوه اجرای پروژه : ساخت (C)
خدمات مديريت طرح احداث و ارتقاي تصفيه خانه فاضلاب پركند آباد
نام كارفرما: شركت آب و فاضلاب مشهد
نحوه اجرای پروژه : فاینانس (BOT، ....)
طرح تصفيه خانه فاضلاب سپتاژ شهر مشهد به روش طرح و ساخت
نام كارفرما: شهرداری مشهد
نحوه اجرای پروژه : طرح و ساخت (EPC)
خدمات طراحي تفضيلي مهندسي و مديريت خريد تصفيه خانه فاضلاب بومي پركند آباد مشهد 120000 متر مكعب در روز
نام كارفرما: شركت آب و فاضلاب مشهد
نحوه اجرای پروژه : تدارک و ساخت (PC)
مطالعات مهندسی ارزش تصفیه خانه فاضلاب بوکان
نام كارفرما: شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی
نحوه اجرای پروژه : -
مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح فاضلاب شرق تهران جهت اخذ وام از بانك توسعه اسلامي(IDB)
نام كارفرما: شركت فاضلاب تهران
نحوه اجرای پروژه : -, بانك توسعه ای
مطالعات آماده سازي طرح حوادث غير مترقبه (EOP) براي تأسيسات آب و فاضلاب شهرهاي رشت و انزلي
نام كارفرما: شركت آب و فاضلاب استان گيلان
نحوه اجرای پروژه : -
مطالعات اجتماعي ، زيست محيطي طرحهاي آب و فاضلاب رشت انزلی ساری بابل
نام كارفرما: شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور
نحوه اجرای پروژه : -, بانك توسعه ای