نمونه هایی از پروژه های شرکت

احداث مدول اول تصفيه خانه فاضلاب شهر پيشوا
نام كارفرما: شركت آب و فاضلاب جنوبشرقي استان تهران
نحوه اجرای پروژه : تدارک و ساخت (PC)
 احداث تصفیه خانه فاضلاب پیامبر اعظم
نام كارفرما: شرکت آب و فاضلاب هرمزگان
نحوه اجرای پروژه : طرح و ساخت (EPC)
تامين مالي حفر و تجهيز 14 حلقه چاه آب شرب مشهد
نام كارفرما: شرکت آب و فاضلاب مشهد
نحوه اجرای پروژه : فاینانس (BOT، ....)
تصفیه خانه فاضلاب التیمور مشهد
نام كارفرما: شرکت آب و فاضلاب مشهد
نحوه اجرای پروژه : طرح و ساخت (EPC), بانك توسعه ای
شبکه جمع آوری فاضلاب ملارد
نام كارفرما: شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران
نحوه اجرای پروژه : ساخت (C), فاینانس (BOT، ....)
تصفیه خانه فاضلاب شهریار
نام كارفرما: شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران
نحوه اجرای پروژه : طرح و ساخت (EPC), بانك توسعه ای
طرح آبرسانی به مجتمع روستایی اورامان
نام كارفرما: شرکت آب و فاضلاب روستایی کردستان
نحوه اجرای پروژه : تدارک و ساخت (PC)
بهره برداری از آب شیرین کن شهر قرچک
نام كارفرما: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران
نحوه اجرای پروژه : -
طرح احداث تصفیه خانه فاضلاب غرب تهران
نام كارفرما: شرکت فاضلاب تهران
نحوه اجرای پروژه : طرح و ساخت (EPC), بانك توسعه ای