نمونه هایی از پروژه های شرکت

نظارت بر اجرای تاسیسات تصفیه تکمیلی و شیرین سازی پساب  شهر بندرعباس به روش EPC
نام كارفرما: شرکت تامین و توسعه زیرساخت خلیج فارس
نحوه اجرای پروژه : طرح و ساخت (EPC)
طرح احداث  بخشی از پروژه های تامین آب مشهد به روش بیع متقابل
نام كارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
نحوه اجرای پروژه : تدارک و ساخت (PC)
طرح آبرسانی در محدوده آبفا منطقه 2 شهر تهران
نام كارفرما: شركت آب و فاضلاب منطقه 2 شهر تهران
نحوه اجرای پروژه : تدارک و ساخت (PC)
طرح شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب شهرهای استان هرمزگان
نام كارفرما: شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان
نحوه اجرای پروژه : -
شبکه توزیع آب تحت پوشش مخازن کمربندی جنوب تهران
نام كارفرما: شركت آب و فاضلاب استان تهران
طرح شبکه جمع آوري فاضلاب شهر ساری
نام كارفرما: شركت آب و فاضلاب استان مازندران
نحوه اجرای پروژه : تدارک و ساخت (PC)
طرح بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب خاورشهر و کهریزک
نام كارفرما: شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران
نحوه اجرای پروژه : -
بهره برداري و نگهداري از شبكه هاي جمع آوري فاضلاب در مناطق 1 الی 4 آبفا شهر تهران
نام كارفرما: شركت فاضلاب تهران
نحوه اجرای پروژه : ساخت (C)
طرح احداث تصفيه خانه فاضلاب كرج به روش طرح و ساخت
نام كارفرما: شركت آب و فاضلاب استان البرز
نحوه اجرای پروژه : طرح و ساخت (EPC), بانك توسعه ای
طرح احداث آب شيرين كن هاي شهر بندر عباس به روش BOO
نام كارفرما: شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان
نحوه اجرای پروژه : فاینانس (BOT، ....)