نمونه هایی از پروژه های شرکت

بهره برداري و نگهداري از شبكه هاي جمع آوري فاضلاب در مناطق 1 الی 4 آبفا شهر تهران
نام كارفرما: شركت فاضلاب تهران
نحوه اجرای پروژه : ساخت (C)
طرح احداث تصفيه خانه فاضلاب كرج به روش طرح و ساخت
نام كارفرما: شركت آب و فاضلاب استان البرز
نحوه اجرای پروژه : طرح و ساخت (EPC), بانك توسعه ای
طرح احداث آب شيرين كن هاي شهر بندر عباس به روش BOO
نام كارفرما: شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان
نحوه اجرای پروژه : فاینانس (BOT، ....)
طرح احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر گلبهار به روش BOT
نام كارفرما: شركت آب و فاضلاب استان خراسان رضوي
نحوه اجرای پروژه : فاینانس (BOT، ....)
طرح احداث تصفيه خانه فاضلاب شهر ملارد به روش BOT
نام كارفرما: شرکت آب و فاضلاب غرب تهران
نحوه اجرای پروژه : فاینانس (BOT، ....)
مطالعات ارتقاء ظرفيت تصفيه خانه فاضلاب شهر بابل
نام كارفرما: شركت آب و فاضلاب استان مازندران
نحوه اجرای پروژه : -
طرح فاضلاب شهر ورامين
نام كارفرما: شركت آب و فاضلاب جنوب شرقي استان تهران
نحوه اجرای پروژه : ساخت (C)
طرح فاضلاب شهر پاكدشت
نام كارفرما: شركت آب و فاضلاب جنوبشرقي استان تهران
نحوه اجرای پروژه : ساخت (C)
خدمات مديريت طرح احداث و ارتقاي تصفيه خانه فاضلاب پركند آباد
نام كارفرما: شركت آب و فاضلاب مشهد
نحوه اجرای پروژه : فاینانس (BOT، ....)

طرح فاضلاب شهر آمل

در حال انجام
طرح فاضلاب شهر آمل
نام كارفرما: شركت آب و فاضلاب استان مازندران
نحوه اجرای پروژه : ساخت (C), طرح و ساخت (EPC), بانك توسعه ای
طرح فاضلاب شهر قائمشهر
نام كارفرما: شركت آب و فاضلاب استان مازندران
نحوه اجرای پروژه : ساخت (C), طرح و ساخت (EPC), بانك توسعه ای