شرکت مهندسی پارس آب تدبیر در زیر مجموعه های حوزه تاسیسات تامين، انتقال، تصفيه، ذخيره و توزيع آب به شرح ذیل خدمات مهندسی ارائه می نماید:

 

-  منابع آب سطحي و زير زميني شامل مطالعات هيدرولوژي، هيدروژئولوژي، هيدروژئوشيمي، هواشناسي، زمين‌شناسي

-  مهندسي كيفيت آب

-   آب‌گيرها

§         چاه ها ( عمیق، نیمه عمیق ، فلمن)

§         ساحلی رودخانه ای

§         ساحلی دریایی

-   تصفيه‌خانه ها

§         سالم سازی

§         تصفیه خانه های متعارف شهري، روستايي و صنعتي

§         آب شیرین کن ها )RO,MED,MSF,ED (

-    تلمبه خانه ها

-  خطوط انتقال

-   مخازن زميني و هوايي

-   شبکه های توزیع

-  مدیریت مصرف

§         آبهای بحساب نیامده

                               §         کنترل مصرف

 

 

 


برای مشاهده پروژه های تاسیسات آب کلیک کنید

 

 

برخی از پروژه های تاسیسات آب