طرح بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب خاورشهر و کهریزک
نام كارفرما: شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران
نحوه اجرای پروژه : -
بهره برداري و نگهداري از شبكه هاي جمع آوري فاضلاب در مناطق 1 الی 4 آبفا شهر تهران
نام كارفرما: شركت فاضلاب تهران
نحوه اجرای پروژه : ساخت (C)
طرح احداث تصفيه خانه فاضلاب كرج به روش طرح و ساخت
نام كارفرما: شركت آب و فاضلاب استان البرز
نحوه اجرای پروژه : طرح و ساخت (EPC), بانك توسعه ای
طرح احداث آب شيرين كن هاي شهر بندر عباس به روش BOO
نام كارفرما: شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان
نحوه اجرای پروژه : فاینانس (BOT، ....)